Usługi audytorskie

/
/
Usługi audytorskie

Usługi audytorskie

Wykonujemy pełny zakres usług audytorskich, zgodnie z krajowymi standardami badania oraz Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej. Kiedy taki jest wymóg prawa, albo życzenie Klientów – przeprowadzamy audyt finansowy albo przegląd sprawozdania finansowego, po czym wydajemy publicznie dostępny dokument - sprawozdanie z badania albo raport z przeglądu. 

Zakres usług atestacyjnych jest jednak dużo szerszy – w większości, poza funkcją poświadczającą, usługi te obniżają ryzyko działalności firm i poprawiają bezpieczeństwo, wnoszą niezależne spojrzenie na procesy występujące w jednostce i możliwość zainicjowania optymalizacji, czy poprawy tych procesów. 

Usługi audytorskie mogą być dostosowane do specyficznych potrzeb jednostki i przykładowo polegać na kompilacji danych finansowych w celu sporządzenia sprawozdania według określonych zasad rachunkowości, albo na wykonaniu tzw. uzgodnionych procedur. W ramach usług audytorskich wykonujemy również pełny zakres świadczeń wynikających z kodeksu spółek handlowych wskazujący na obowiązek zaangażowania biegłego rewidenta, biegłego albo firmy audytorskiej. 

Badania i przeglądy sprawozdań finansowych lub innych historycznych informacji finansowych

 • badanie i przegląd jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, sporządzonych zgodnie z ustawą o rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), oraz innymi, szczególnymi zasadami rachunkowości grup kapitałowych
 • badanie i przeglądy pakietów konsolidacyjnych
 • badanie historycznych danych finansowych na potrzeby prospektów emisyjnych
 • badanie informacji finansowych zgodnie ze szczególnymi obowiązkami naszych Klientów, np. zgodnie z wymogami banków, funduszy albo innych instytucji finansujących

Inne usługi audytorskie 

 • uzgodnione procedury, w tym due diligence 
 • kompilacja danych finansowych (np. pakietu konsolidacyjnego, sprawozdania finansowego pro-forma)
 • weryfikacja prognozowanych danych finansowych
 • sprawdzenie prawidłowości wyliczenia wartości współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej
 • usługi atestacyjne dotyczące sprawozdań na temat gazów cieplarnianych 
 • usługi atestacyjne w celu wydania raportu atestacyjnego dotyczącego kontroli w jednostkach trzecich świadczących usługi księgowe (outsourcingowe)
 • badanie realizacji postanowień umów (np. kowenantów, innych)
 • audyty dochodzeniowe, mające na celu wykrycie przestępstw i nadużyć gospodarczych
 • badania projektów finansowanych ze środków unijnych

Usługi audytorskie świadczone na podstawie kodeksu spółek handlowych, takie jak:

 • badanie planu połączenia, podziału i przekształcenia (odpowiednio art. 502, 537 i 559 ksh)
 • badanie sprawozdania założycieli spółki akcyjnej (art. 312 ksh)
 • badanie sprawozdania z podwyższenia kapitału takiej spółki (art. 431 ksh)
 • badanie sprawozdania zarządu w przypadku zamiaru nabycia przez spółkę akcyjną mienia od akcjonariuszy (art.394 ksh)
 • badanie wkładów niepieniężnych w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego w spółce akcyjnej (art. 449 ksh)
 • badanie bilansu i rachunku zysków i strat spółki akcyjnej w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego ze środków spółki (art. 442 ksh)
 • badanie rachunkowości oraz działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na żądanie wspólnika (art.223 ksh)
 • opiniowanie ceny udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 182 ksh)
 • wycena akcji podlegających przymusowemu wykupowi (art. 418 ksh)

Skontaktuj się z nami

Wyślij wiadomość do Mirosław Kośmider

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. (Nexia Pro Audit) z siedzibą w Krakowie. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi zapytania. Więcej informacji na temat RODO można przeczytać w Polityce prywatności

Mirosław Kośmider

Partner Zarządzający | Biegły Rewident

Wyślij wiadomość do Krzysztof Gmur

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. (Nexia Pro Audit) z siedzibą w Krakowie. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi zapytania. Więcej informacji na temat RODO można przeczytać w Polityce prywatności

Krzysztof Gmur

Partner | Biegły Rewident
Place
13
in the Ranking of Audit Firms auditing the GPW
Place
13
in the Ranking of Audit Firms
Place
15
in the Ranking of Audit Firms by revenue
Place
7
Nexia International in Europe
Place
8
Nexia International around the world
Member countries
120 +
Distinction in the Rzeczpospolita Ranking
Nexia Pro Audit was once again recognized in the ‘Pro Bono activity’ category in 2021
Contact