/
Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

1. Informacje ogólne

Stronę internetową www.nexiaproaudit.pl prowadzi PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o., z siedzibą w Krakowie, przy ulicy E. Wasilewskiego 20, 30-305 Kraków (dalej: Nexia Pro Audit), zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, nr KRS 000012507, NIP 6762217735, REGON 356548127. PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o. powstała w połowie 2002 roku, jest wpisana do rejestru podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzonego przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem 2696.

2. Zastrzeżenia prawne 

Przedstawione na naszej stronie internetowej informacje, dane oraz materiały mają charakter informacji ogólnych. Nie stanowią one w żadnym wypadku jakichkolwiek porad. Szczegółowe informacje można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z Nexia Pro Audit.

Nexia Pro Audit nie ponosi żadnej odpowiedzialności w skutek szkód powstałych w związku z korzystaniem z naszej witryny oraz następstw wynikających z wykorzystania przedstawionych informacji. Nexia Pro Audit nie udziela żadnej gwarancji za kompletność i aktualność udostępnionych materiałów internetowych.

3. Znaki towarowe

Wszelkie znaki towarowe, materiały i publikacje zamieszczone na naszej witrynie są chronione prawami własności intelektualnej oraz poprzez ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i innych prawach . Nie mogą one być przekazywane ani powielane innym osobom, uprzednio bez otrzymania zgody pisemnej operatora serwisu. Prawa do umieszczania treści przysługują wyłącznie Nexia Pro Audit.

4. Ochrona danych

4.1. Administrator danych

W rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) Administratorem Państwa danych osobowych jest PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. E. Wasilewskiego 20, 30-305 Kraków (dalej: „Nexia Pro Audit”, „ADO”, „My”).
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, mogą Państwo kontaktować się z nami w następujący sposób:

 • adres e-mail: rodo@nexiaproaudit.pl
 • nr telefonu +48 12 632 80 32
4.2. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych

Możemy przetwarzać Państwa dane w następujących celach:

 1. w sprawie wykonywania zamówionych usług – na podstawie zawartych umów jako strona tych umów;
 2. kontaktowania się z Państwem w bieżących sprawach, w tym świadczenia usług – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest bieżący kontakt z naszymi kontrahentami i ich pracownikami;
 3.  kontaktowania się z Państwem celem obsługi zapytania przesłanego za pośrednictwem formularzy kontaktowych – na podstawie udzielonej zgody;
 4. organizacji szkoleń oraz umożliwienia Państwu odbycia zamówionych szkoleń otwartych i/lub obligatoryjnych, przesyłania programu szkolenia i innych materiałów szkoleniowych – na podstawie zawartych umów jako strona tych umów oraz prawnie uzasadnionego interesu
  polegającego na organizacji wydarzenia, w tym zapewnienia udziału uczestników;
 5.  przesyłania ofert handlowych drogą elektroniczną – na podstawie wyrażonej zgody;
 6. dochodzenia roszczeń związanych z zawartymi umowami bądź w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest możliwość dochodzenia swoich roszczeń lub obrony przed roszczeniami;
 7.  przeprowadzenie rekrutacji celem wyłonienia kandydata do pracy – na podstawie wyrażonej
  zgody kandydata oraz obowiązku prawnego ciążącego na nas, zgodnie z wytycznymi Kodeksu pracy.
4.3. Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych będą podmioty świadczące usługi dla Administratora: outsourcingowe, księgowe, IT oraz utrzymujące infrastrukturę IT, organy publiczne na podstawie wymogów ustawowych.

4.4. Przekazywanie danych do państw trzecich

Administrator nie zamierza przekazać Państwa danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

4.5. Okres przechowywania danych

Informujemy, że Państwa dane będą przechowywane przez Administratora przez okres wynikający z przepisów prawa, w tym do czasu przedawnienia się ewentualnych roszczeń, a w przypadku udzielonej zgody do momentu jej odwołania.

4.6. Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
 • sprostowania swoich danych osobowych;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 •  usunięcia danych osobowych;
 • przeniesienia danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • wniesienia skargi do Prezesa UODO (adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00- 193 Warszawa).

W przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody: informujemy, że mają Państwo prawo do cofnięcia wcześniej udzielonej zgody na przetwarzania powyższych danych. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o skontaktowanie się z nami – dane kontaktowe są podane w pkt. 4.1.

4.7. Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa swoich danych jest dobrowolne, aczkolwiek ich brak uniemożliwi realizację powyższego celu/jest wymogiem ustawowym/jest wymogiem umownych/jest warunkiem zawarcia umowy. Odmowa podania danych uniemożliwia realizację usługi.

5. Informacje techniczne

Gdy odwiedzają Państwo naszą stronę, istnieje możliwość, że zgromadzimy informacje techniczne, takie jak Państwa adres IP (Internet Protocol), informacje o stronach przez Państwa odwiedzonych na stronie www.nexiaproaudit.pl, innych stronach odwiedzanych przez Państwa w sieci i o przeglądarce internetowej, której Państwo używacie do przeglądania naszej strony internetowej.

Niniejsza strona gromadzi standardowe dane rejestrowe i techniczne w celu pomiaru i usprawnienia efektywności działania strony, diagnozowania problemów z serwerem, administrowania stroną, pozyskania informacji skąd pochodzi ruch na stronie i zidentyfikowania naszych użytkowników. W
związku z tym możemy wykorzystywać pliki cookies do zbierania takich informacji.

6. Polityka plików „Cookies”

Pliki „cookies” to małe pliki tekstowe, które są umieszczane w komputerze użytkownika, kiedy odwiedza witryny internetowe. Są one powszechnie stosowane do obsługi stron internetowych lub by zapewnić ich sprawniejsze działanie, a także przekazywać informacje właścicielom tych witryn.

Stosowanie plików cookies jest obecnie standardem dla większości witryn internetowych. Jeżeli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może nimi zarządzać i kontrolować je poprzez przeglądarkę. Można je też likwidować, usuwając z „historii przeglądania” (pamięci cache) przy wyjściu z danej strony.

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu uwierzytelnienia Użytkownika w Serwisie oraz w celu tworzenia statystyk dotyczących aktywności na naszej stronie. Korzystamy z plików cookies dla celów administrowania systemem i analizowania naszej strony internetowej. Nasze pliki cookies nie zbierają żadnych danych osobowych, tj. nie zapisują danych osobowych, takich jak Państwa nazwisko czy adres, a jedynie pozwalają nam zaobserwować zachowania na naszej stronie, co pozwala nam usprawnić jej działanie.

Informujemy, iż mają Państwo prawo do włączenia lub wyłączenia plików cookies w przeglądarce. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na wykorzystanie plików cookies, mogą Państwo wyłączyć możliwość ich umieszczania w ustawieniach przeglądarki, z której Państwo korzystają.

7. Postanowienia końcowe

Nexia Pro Audit zastrzega sobie prawo do zmiany powyższej polityki prywatności. W przypadku wystąpienia zmian, zostaną one niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej. 

W razie dodatkowych pytań na temat ochrony prywatności, prosimy o kontakt na adres proaudit@nexiaproaudit.pl, w temacie wpisując „Polityka Prywatności”.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Nexia Pro Audit

1. Administrator danych

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. (Nexia Pro Audit) z siedzibą w Krakowie, ul. E. Wasilewskiego 20, 30-305 Kraków, jako pracodawca.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, mogą Państwo kontaktować się z nami w następujący sposób:

 • adres e-mail: rodo@nexiaproaudit.pl
 • nr telefonu +48 12 632 80 32

2. Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe mieszczące się w zakresie określonym przepisami Kodeksu pracy (Art. 221) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia aktualnej rekrutacji. Dotyczy to następujących danych: imię (imiona)  i nazwisko, data urodzenia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Samodzielne podanie innych danych w zakresie wykraczającym poza art. 221 Kodeksu pracy, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych w procesie rekrutacji (na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, a w przypadku danych szczególnych kategorii – art. 9 ust. 2 lit. a RODO). W tym przypadku wyrażenie zgody jest dobrowolne, a taką zgodę można odwołać w dowolnym czasie.

Nexia Pro Audit będzie przetwarzała Państwa dane osobowe także w kolejnych rekrutacjach, jeżeli wyrażą Państwo na to osobną zgodę podczas wypełniania formularza aplikacyjnego, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

3. Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazane podmiotom, z którymi Nexia Pro Audit zawarła umowę na świadczenie usług niezbędnych do ich przetwarzania, tj. firmy outsourcingowe, księgowe, IT oraz utrzymujące infrastrukturę IT.

4. Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, rozumianego jako wybranie kandydata do pracy oraz podpisanie z nim umowy.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przechowywane przez 6 miesięcy, liczone od zakończenia procesu rekrutacji.

5. Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) sprostowania swoich danych osobowych;
c) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) usunięcia danych osobowych;
e) wniesienia skargi do Prezesa UODO (adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

6. Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Data wejścia w życie: 31.05.2021 r.

Place
13
in the Ranking of Audit Firms auditing the GPW
Place
13
in the Ranking of Audit Firms
Place
15
in the Ranking of Audit Firms by revenue
Place
7
Nexia International in Europe
Place
8
Nexia International around the world
Member countries
120 +
Distinction in the Rzeczpospolita Ranking
Nexia Pro Audit was once again recognized in the ‘Pro Bono activity’ category in 2021
Contact