Aktualności

/
/
/
Nowy Krajowy Standard Rachunkowości – Kontynuacja działalności

Nowy Krajowy Standard Rachunkowości – Kontynuacja działalności

10 sierpnia 2021 r. ogłoszono uchwałę sprawie przyjęcia Krajowego Standardu Rachunkowości nr 14 „Kontynuacja działalności oraz rachunkowość jednostek przy braku kontynuowania działalności”.

Standard ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2021 r., z możliwością jego wcześniejszego zastosowania. Postanowień standardu nie stosują podmioty, dla których istnieją szczególne regulacje związane z kwestią kontynuacji działalności. Dotyczy to np. jednostek budżetowych czy samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Jak czytamy, „standard wyjaśnia zagadnienia związane z oceną zasadności założenia kontynuacji działalności, w tym z zasadami rachunkowości stosowanymi w sytuacji braku kontynuowania działalności. W szczególności, Standard zawiera:

  • wskazówki dotyczące identyfikowania sytuacji, w których przyjęcie założenia kontynuacji działalności nie jest zasadne (rozdział IV),
  • wytyczne dotyczące sporządzania sprawozdań finansowych przez jednostki niekontynuujące działalności, w szczególności zasad wyceny przez nie aktywów i pasywów (rozdział V),
  • wytyczne dotyczące zasad zamykania oraz otwierania ksiąg rachunkowych, inwentaryzacji oraz zatwierdzania, ogłaszania i badania sprawozdań finansowych w sytuacji braku kontynuowania działalności (rozdział VI),
  • wymogi dotyczące ujawniania informacji w sprawozdaniu finansowym o przyjęciu założenia kontynuacji działalności bądź braku takiej możliwości lub woli (rozdział VII).”

W zakres standardu nie wchodzą zagadnienia stosowania przepisów podatkowych.

W standardzie przypomniano, że sprawozdania finansowe jednostek sporządzających sprawozdania przy założeniu braku kontynuowania działalności nie podlegają obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta (art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości), ale obowiązek badania może wynikać z innych przepisów. Chodzi tu m.in. o sprawozdania:

  1. sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (art. 64 ust. 3 ustawy o rachunkowości),
  2. spółek przejmujących i nowo zawiązanych (art. 64 ust. 3 ustawy o rachunkowości),
  3. emitentów obligacji, gdzie zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1208; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 187) w okresie od dokonania emisji obligacji do czasu całkowitego wykupu obligacji emitent udostępnia obligatariuszom roczne sprawozdania finansowe wraz ze sprawozdaniem z badania.

26 sierpnia 2021
Udostępnij ten post

Zobacz inne posty w tej kategorii

Ministerstwo Finansów przygotowało przewodnik dotyczący rozwiązań pakietu VAT e-commerce…

3 września 2021

Pod koniec lipca 2021 r. rząd przedstawił projekt ustawy wprowadzającej zmiany w ustawach pod…

9 sierpnia 2021

W związku z uzyskaniem przez spółki komandytowe od 1 stycznia 2021 r. lub od 1 maja 2021 r. status…

8 stycznia 2021
Place
13
in the Ranking of Audit Firms auditing the GPW
Place
13
in the Ranking of Audit Firms
Place
15
in the Ranking of Audit Firms by revenue
Place
7
Nexia International in Europe
Place
8
Nexia International around the world
Member countries
120 +
Distinction in the Rzeczpospolita Ranking
Nexia Pro Audit was once again recognized in the ‘Pro Bono activity’ category in 2021
Contact