Nasi wykładowcy

/
/
Nasi wykładowcy

Nasi wykładowcy

Dla Państwa zbudowaliśmy silny Zespół wykładowców, wybitnych w skali kraju praktyków i ekspertów

Nasi wykładowcy posiadają wiedzę praktyczną, biznesową oraz teoretyczną, a także szerokie i różnorodne doświadczenie, jak również odpowiednie kompetencje trenerskie.

Nasi 
wykładowcy

Aneta Wilk-Łyś

 • Biegły rewident z wieloletnim doświadczeniem zawodowym
 • Członek Brytyjskiego Stowarzyszenia Biegłych Rewidentów (ACCA)
 • Wykładowca Banku Światowego, w ramach którego między innymi przeprowadza szkolenia
  w zakresie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej współpracując z PIBR
 • Wieloletni wykładowca z zakresu rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej, MSSF (IFRS), ACCA (przygotowanie do egzaminów), CIMA (przygotowanie do egzaminów), audyt (MSB)
 • Współpracuje z firmami szkoleniowymi (m.in. BPP Professional Education) oraz z uczelniami wyższymi
 • Konsultant Banku Światowego w zespole CFRR, gdzie była odpowiedzialna za procesy szkoleniowe organizowane w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy
 • Od roku 2016 szkoli również w ramach Nexia Pro Audit, ciesząc się bardzo dobrym odbiorem wśród uczestników szkoleń
Więcej informacji

Grzegorz Skrzeszewski

 • Dyplomowany biegły księgowy z 28-letnim doświadczeniem z zakresu badania sprawozdań finansowych według MSRF największych polskich przedsiębiorstw, z różnych branż i sektorów gospodarczych
 • Od 1991 roku do 2016 pracował w firmach audytorskich Coopers&Lybrand i PwC, ostatnio na stanowisku dyrektora, członka Zarządu, gdzie odpowiadał za przeprowadzenie badań sprawozdań finansowych przedsiębiorstw przemysłowych
 • W 1992 roku dokonał pierwszego w Polsce tłumaczenia kilkusetstronicowego Podręcznika Rewizji Finansowej („Student’s Manual of Auditing” – Third Edition) z języka angielskiego na język polski na rzecz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
 • W latach 2007-2011 był zastępcą Prezesa i członkiem KRBR
 • W latach 2007-2015 był członkiem Regionalnej Rady KIBR w Warszawie
 • W latach 2011-2015 był członkiem Krajowej Komisji Nadzoru KIBR
 • W latach 2015-2017 członek Komisji Egzaminacyjnej KIBR, w której był odpowiedzialny za przeprowadzanie egzaminów z przedmiotów Rewizja Finansowa i z Prawa Gospodarczego, dla osób posiadających uprawnienia do wykonywania zawodu biegłego rewidenta, uzyskane w innych państwach
 • Przez dwa lata był przedstawicielem KRBR w projekcie Common Content, zrzeszającym najbardziej prestiżowe instytuty biegłych rewidentów w Europie, w celu wypracowania wspólnych założeń kształcenia i egzaminowania biegłych rewidentów w Europie
 • W latach 2017-2019 pracował w Komisji Nadzoru Audytowego w Departamencie Rachunkowości i Rewizji Finansowej Ministerstwa Finansów
 • Od 1999 roku prowadzi wykłady z zakresu MSRF i MSSF w ramach szkolenia obligatoryjnego dla biegłych rewidentów
 • Od wielu lat jest czynnym uczestnikiem różnych szkoleń, kursów i seminariów zawodowych na szczeblu międzynarodowym (między innymi w Wielkiej Brytanii, USA, Kanadzie, Belgii, Włoszech, Francji, Czechach)
 • W ciągu 10 lat corocznie aktywnie uczestniczył w konferencjach Krajowego Stowarzyszenia Stanowych Rad Rachunkowości (NASBA) w USA
Więcej informacji

Joanna Aleksandrowicz

 • Aplikant radcowski w BG Tax & Legal
 • Posiada doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi prawno – podatkowej podmiotów gospodarczych
 • Specjalizuje się w dokumentowaniu transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi
Więcej informacji

Krzysztof Gmur

 • Partner Nexia Pro Audit, biegły rewident z ponad 17-letnim doświadczeniem zawodowym audytora
 • W latach 1998 do 2014 pracował dla PwC (ostatnio jako Dyrektor w Dziale Audytu i Usług Doradczych)
 • Pracując w PwC, niezależnie od badania sprawozdań finansowych, należał do grupy technicznej zajmującej się analizą złożonych problemów z zakresu rachunkowości polskiej i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) dla potrzeb klientów, zespołów audytowych i doradczych PwC
 • Od roku 2004 jest członkiem PIBR (dawniej KIBR), w tym w latach 2007-2011 był Członkiem komisji ds. opiniowania przepisów prawnych w KIBR
 • Ekspert w zakresie rewizji i sprawozdawczości finansowej opartej o polskie i międzynarodowe standardy
 • Specjalizuje się także w doradztwie i szkoleniach w zakresie MSSF/MSR
 • W latach 2009-2010 prowadził warsztaty dla członków Rad Nadzorczych, a w latach 2005-2006 oraz 2014 prowadził liczne szkolenia dla Krajowej Izby Biegłych Rewidentów
 • Jest współautorem publikacji PwC „Mine 2011- The games has changed”, współautorem książki „Komercjalizacja B+R dla praktyków” oraz autorem artykułów z zakresu MSSF
 • Prowadzi szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów w Nexia Pro Audit od 2015, ciesząc się bardzo dobry odbiorem uczestników
Więcej informacji

Krzysztof Kudeń

 • Niezależny ekspert, doradca, specjalista z zakresu negocjacji i sprzedaży oraz skutecznego zarządzania zespołami
 • Jest absolwentem wydziału Ekonomii i Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Szkoły Trenerów Zarządzania „Matrik” w Krakowie
 • Po ukończeniu studiów był zawiązany z gdańskim Ośrodkiem Doradztwa i Doskonalenia Kadr, gdzie realizował szkolenia związane z rozwojem kompetencji menedżerskich w warunkach gospodarki wolnorynkowej
 • Następnie w organizacjach sprzedaży i marketingu zagranicznych i polskich firm przepracował kilkanaście lat. Przeszedł wówczas szczeble zawodowego rozwoju od przedstawiciela handlowego do dyrektora sprzedaży
  i marketingu włącznie
 • W międzynarodowych koncernach (min.: Gilette Poland, holenderski koncern Kappa) i firmach polskich (np. spółka giełdowa PPWK), odpowiedzialny był za tworzenie i zarządzanie strukturami sprzedażowymi, budowanie i realizację strategii oraz planów sprzedażowych
 • W tym czasie prowadził szkolenia wewnętrzne oraz coaching menedżerski, rozwijając umiejętności handlowe i menedżerskie swoich zespołów
 • Przez 20 lat zbierał doświadczenie jako menedżer zarządzający zespołami, praktyk biznesu i trener
Więcej informacji

Monika Markisz

 • Radca prawny/Doradca podatkowy
 • Prowadzi kancelarię radcy prawnego i doradcy podatkowego
 • Od kilkunastu lat doradza przedsiębiorcom, których działalność wiąże się pośrednio lub bezpośrednio z branżą nieruchomości – deweloperom, inwestorom czy wynajmującym
 • Wspiera swoim doświadczeniem zespoły badające sprawozdania finansowe
 • Specjalizuje się w prawie handlowym, gospodarczym, podatkowym i prawie pracy
 • Prowadzi poczytnego i popularnego bloga podatki-dla-prawnika.pl
 • Stale prowadzi wykłady i szkolenia dla praktyków organizowane przez SKwP, uczy podatków aplikantów radcowskich i radców prawnych
 • Autorka materiałów do szkolenia z Modułu 14 ,,Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych”
Więcej informacji

Paula Kołodziejska

 • Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku
 • Studentka Szkoły Głównej Handlowej z zakresu Prawa podatkowego
 • Aplikant radcowski w BG Tax & Legal, w której odpowiedzialna jest za bieżące wsparcie doradców podatkowych, przy czym specjalizuje się w podatkowych aspektach prawa własności intelektualnej oraz podatku u źródła od przychodów transgranicznych
Więcej informacji

Radomił Maślak

 • Partner Nexia Pro Audit, brytyjski biegły rewident (ACCA) z ponad 24-letnim doświadczeniem zawodowym
 • W latach 1997 – 2007 pracował w dziale audytu PwC prowadząc badania sprawozdań finansowych dla spółek i grup kapitałowych z różnych branż, w tym dla spółek notowanych na GPW i NASDAQ
 • W latach 2007 – 2020 budował, a następnie kierował grupą doradztwa księgowego w PwC, specjalizując się w doradztwie z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, raportowaniu finansowym, tworzeniu narzędzi do sprawozdawczości finansowej
 • W latach 2011 – 2014, pracując w PwC, był konsultantem Banku Światowego i Ministerstwa Finansów
 • Współkierował Akademią PwC, która organizuje zewnętrzne i wewnętrzne szkolenia z zakresu m.in. rachunkowości i sprawozdawczości finansowej
 • Prowadził warsztaty dla członków Rad Nadzorczych organizowanych przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
 • Od roku 2020 prowadzi obligatoryjne szkolenia dla biegłych rewidentów w Nexia Pro Audit
Więcej informacji

Tomasz Zielke

 • Partner ESO Audit s.c., biegły rewident z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym
 • Był autorem materiałów dotyczących powiadomień o zmianach w przepisach w tzw. systemie KIBR-ALERT
 • Przez 11 lat pracował dla PwC (ostatnio jako Wicedyrektor w Dziale Audytu i Usług Doradczych w gdańskim biurze PwC oraz członek Zarządu PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. w Polsce)
 • Pracując w PwC, niezależnie od badania sprawozdań finansowych, należał do grupy technicznej zajmującej się analizą złożonych problemów z zakresu rachunkowości polskiej i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) dla potrzeb klientów, zespołów audytowych i doradczych PwC
 • Jest ekspertem w zakresie rewizji i sprawozdawczości finansowej opartych o polskie i międzynarodowe standardy
 • Przygotowywał i prowadził szereg szkoleń z zakresu MSSF, zasad rachunkowości i sprawozdawczości zgodnych z polskimi standardami rachunkowości, metodologii badania sprawozdań finansowych
 • Prowadzi również od samego początku, to jest od 2012 roku szkolenia, organizowane przez Nexia Pro Audit
Więcej informacji

Waldemar Majek

 • Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą – funkcja społeczna
 • Ekspert specjalizujący się w zakresie rewizji finansowej, kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego
 • Konsultant Banku Światowego przy Szwajcarsko-Polskim Programie Współpracy
 • Współautor książki z dziedziny ładu korporacyjnego – „Komitet audytu – pierwsze kroki. Przewodnik dla praktyków”
 • W przeszłości dyrektor zarządzający jednej z największych firm szkoleniowych BPP Professional Education w Polsce
 • Doświadczenie w audycie i konsultingu zdobywał głównie w PwC w Holandii, Irlandii oraz Polsce. Jako menedżer działu usług zapewniających i doradczych nadzorował badania sprawozdań finansowych spółek z sektora usług finansowych (banki, zakłady ubezpieczeń, fundusze inwestycyjne) i spółek z innych branż
 • Od 2005 r. jest członkiem ACCA i uzyskał tytuł Fellow Member
 • Posiada kwalifikację Certified Internal Auditor (CIA) i należy do Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska
 • Posiada akredytację The Institute of Internal Auditors (IIA Global) w zakresie zewnętrznej oceny jakości funkcji audytu wewnętrznego (Quality Assurance Validator)
Więcej informacji

Wioleta Biel

 • Licencjonowany Doradca podatkowy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Prezes Zarządu BG TAX & LEGAL
 • Doświadczenie zdobywała m.in. w Deloitte – jednej z największych spółek świadczących usługi doradztwa podatkowego na świecie
 • Specjalizuje się w podatkach dochodowych, międzynarodowej optymalizacji podatkowej, planowaniu podatkowym oraz bieżącej obsłudze korporacyjnej spółek prawa handlowego
 • Doradza głównie w przedmiocie prawidłowego rozliczania pracowników i implikacji podatkowych transgranicznych przepływów pieniężnych
 • Asystowała przy wielu transakcjach restrukturyzacyjnych zarówno z wykorzystaniem podmiotów prawa polskiego, jak i prawa obcego
 • Wykładowca MDDP Akademia Biznesu, a także Szef studiów podyplomowych oraz wykładowca w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni
 • Autorka licznych publikacji z zakresu zarówno polskiego, jak i zagranicznego systemu podatkowego
Więcej informacji

Wojciech Gandurski

• Partner zarządzający BG TAX & LEGAL
• Od 2019 roku Prezes BG Finance Sp. z o.o.
• Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych
• Doświadczenie zdobywał w spółkach doradczych Wielkiej Czwórki (PwC, Deloitte Poland)
• Specjalizuje się w podatku CIT i postępowaniach podatkowych oraz ryzyku działań restrukturyzacyjnych
• Posiada doświadczenie jako Radca prawny i Starszy konsultant w Deloitte Poland

Więcej informacji
Place
13
in the Ranking of Audit Firms auditing the GPW
Place
13
in the Ranking of Audit Firms
Place
15
in the Ranking of Audit Firms by revenue
Place
7
Nexia International in Europe
Place
8
Nexia International around the world
Member countries
120 +
Distinction in the Rzeczpospolita Ranking
Nexia Pro Audit was once again recognized in the ‘Pro Bono activity’ category in 2021
Contact